Từ vựng tiếng Anh Phỏng vấn khi xin việc


Ngày đăng: 20-04-2017 | Ngày cập nhật: 20-04-2017

Job advertisement: quảng cáo tuyển dụng
Trade publication: ấn phẩm thương mại
Vacancy: một vị trí hoặc chức vụ còn bỏ trống
Listing: danh sách
Job board: bảng công việc
Opening: việc/ chức vụ chưa có người đảm nhận
Recruiter: nhà tuyển dụng
Headhunter: công ty / chuyên gia săn đầu người
Letter of speculation = cover letter: đơn xin việc
To fill in an application (form): điền thông tin vào đơn xin việc
CV (Curriculum Vitae) https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f4c/1/16/1f642.png(= “resume” in American English): Bản lý lịch
An in-person or face-to-face interview: cuộc phỏng vấn trực tiếp
To be shortlisted: được chọn (tức là sau đó có thể được gọi đi phỏng vấn)
Hiring manager: người chịu trách nhiệm việc tuyển dụng trong một công ty
HR department: bộ phận nhân sự
To supply references: những tài liệu tham khảo về lý lịch của người được phỏng vấn
Benefit: lợi ích
Salary = pay: tiền lương
Work ethic: đạo đức nghề nghiệp
Asset: người có ích
Company: công ty
Team player: đồng đội, thành viên trong đội
Interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp
Good fit: người phù hợp
Employer: người tuyển dụng
Skills: kỹ năng
Strengths: thế mạnh, ưu điểm
Align: sắp xếp
Điện thoại : 02413.745.724 - 02413.745.725 - 02413.745.726.
Hotline: 0973.825.167
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f28/1/16/1f3eb.png