Đặt banner 324 x 100

Thực hiện thiết lập định tuyến IP Unicast trên thiết bị Switch C2960-L.


Thực hiện thiết lập định tuyến IP Unicast trên thiết bị mạng Switch C2960-L.

Như mọi người cũng đã biết trong một số những môi trường mạng VLAN được kết hợp với các mạng riêng lẻ hoặc mạng phụ. Trong một mạng IP, mỗi mạng con được ánh xạ tới 1 VLAN riêng lẻ. Và việc cấu hình VLAN sẽ giúp kiểm soát kích thước của miền phát sóng và giữ lưu lượng cục bộ.

Trang web : Ciscochinhhang.com.

Tuy nhiên, các thiết bị mạng trong các VLAN khác nhau không thể giao tiếp với nhau mà không có thiết bị Lớp 3 (bộ định tuyến) để định tuyến truy cập giữa VLAN, được gọi là định tuyến liên VLAN. Bạn cài đặt một hoặc nhiều bộ định tuyến để định tuyến truy vấn đến đích VLAN thích hợp.

Xem thêm : WS-C2960+48TC-S

Kết quả hình ảnh cho thiết bị Switch C2960-L

Thiết bị mạng Switch A nằm trong VLAN 10 và thiết bị mạng Switch B nằm trong VLAN 20. Router có giao diện trong mỗi VLAN. Hi Host A trong VLAN 10 cần giao tiếp với Host B trong VLAN 10, nó sẽ gửi 1 gói tin đến host đó. Chuyển A chuyển tiếp gói trực tiếp tới Máy chủ B, mà không gửi chúng tới bộ định tuyến.

Khi Host A gửi một gói tới Host C trong VLAN 20, thiết bị mạng Switch A chuyển tiếp gói tin tới router, nó sẽ nhận lưu lượng trên giao diện VLAN 10. Thiết bị Router kiểm tra bảng định tuyến, tìm giao diện gửi đi chính xác và chuyển tiếp gói tin trên giao diện VLAN 20 tới thiết bị mạng Switch B. thiết bị mạng Switch B nhận gói tin và chuyển tiếp đến Host C.

Thiết lập định tuyến IP Unicast

Để hỗ trợ các giao diện VLAN, hãy tạo và cấu hình những VLAN trên thiết bị switch hoặc thiết bị switch stack, và gán thành viên VLAN cho các giao diện Lớp 2. Để biết thêm thông tin, xem chương:

- Thiết lập VLAN .

- Cấu hình các giao diện lớp 3 (SVI).

- Bật định tuyến IP trên nút chuyển .

- Gán các địa chỉ IP cho những giao diện Lớp ba.

- Định cấu hình những tuyến tĩnh.

- Bật định tuyến IP Unicast.

Xem thêm : Cisco chính hãng.