Đặt banner 324 x 100

Học TOEIC cấp tốc ở đâu thì tốt?


Bạn có dám thử sức với các bài tập Part 5 (điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC dưới đây? Làm ngay để biết cấp độ hiện tại của mình!

Câu hỏi:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.
A. see
B. will see 
C. have seen 
D. had seen 

ĐÁP ÁN:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.
A. see --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)
B. will see --> (động từ dạng WILL + BARE INF)
C. have seen --> (động từ dạng HAVE V_ED/3)
D. had seen --> (động từ dạng HAD V_ED/3)
Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì động từ. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn "have seen".

Bài tập:
Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. 
A. rude 
B. rudeness 
C. rudely 
D. rudest 

ĐÁP ÁN:
Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.
A. rude --> thô lỗ (tính từ)
B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)
C. rudely --> (trạng từ)
D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)
Sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> chúng ta cần 1 tính từ ở chỗ trống cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi".

Câu hỏi:
The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. 
A. popular 
B. popularize
C. popularity 
D. popularized

Đáp án + giải thích:
The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.
A. popular --> phổ biến (tính từ)
B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)
C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)
D. popularized --> (động từ dạng V_ed)
Sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C.


Nếu bạn làm đúng 2 trên 3 câu hỏi trên thì cách luyện thi TOEIC tại trang web GiaSuToeic.com hoàn toàn phù hợp với bạn.

Học ở đây, sau khi làm bài tập xong mình biết đáp án luôn, mọi câu hỏi đều được giải thích kỹ lưỡng và có phần dịch nghĩa rõ ràng. Cách học này giúp mình nhanh chóng cải thiện kỹ năng nghe và đọc mà không hề tốn nhiều thời gian.

Còn nếu bạn chưa làm chính xác 2 trên 3 câu thì cũng không sao cả, cái bạn cần làm bây giờ là tìm một người kèm cặp và giải thích cho bạn tất cả những vướng mắc trong lúc luyện thi thôi. Đó là lý do bạn nên tham gia khóa luyện thi TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic.

Khi học khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic, bạn sẽ có thể vừa học trên hệ thống luyện thi online hiện đại, vừa học với gia sư, người sẽ trợ giúp và kèm cặp bạn trong quá trình luyện thi.

Thông tin liên hệ


: faraway997
:
:
:
: