Đặt banner 324 x 100

Sổ tay cấp ủy và bí thư chi bộ


SỔ TAY CẤP ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ

KHỔ 16*24 cm

1- Ghi thông tin cá nhân-Lịch công tác 2020-2021.

2-Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ.

3- Nhiệm vụ của bí thư chi bộ

4- Quy Đinh 127-QĐI/TW, ngày 01/03/2018  về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở, xã, phường, thị trấn.

5- Hướng dẫn sơ 12- HD/BTCTW, ngày 06/07/2018 hướng dẫn 1 số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

6- Quy định số 11-QĐI/TW, ngày 12/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trục tiếp  với dân và sử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

7-Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

8- Phần trang trắng ghi chép.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Mọi Chi tiết liên hệ:0913.753.769

Hoặc 0966.123.724

 Website:http://sachkinhtetaichinh.com

Email: Sachkinhtetaichinh2012@gmail.Com

Giao hàng tận nơi

 

SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020


SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020
SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020 - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom


Giá : 75.000 VND

Số lượng      


Để phục vụ nhu cầu của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên chuẩn bị cho Đại Hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại Hội Đại Biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà Xuất Bản Thông Tin Và Truyền Thông phối hợp với đơn vị Sách Lý Luận Chính Trị Pháp Luật Thăng Long xuất bản và phát hành cuốn SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020 & SỔ TAY CẤP ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ với nội dung được cập nhật bổ sung cuốn sổ tay không chỉ dành cho ghi chép mà còn là cẩm nang hữu ích phục vụ thiết thực cho công tác của cán bộ cấp ủy Đảng và Đảng Viên.

Cuốn sổ được trình bày đẹp, trang trọng in trên chất liệu giấy tốt.

1- Ghi thông tin cá nhân-Lịch công tác 2020-2021.

2-Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng và Đảng viên.

3- Nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên.

4- Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5- Quy định sơ 47 QĐI/TW ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm.

6- Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/08/2016 hướng dẫn 1 số nội dung cụ thể thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính Trị..." Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

7- Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đảy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến"," Tự chuyển hóa" trong nội bộ.

8- Quy định số 08-QĐI/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ỦY viên Bộ Chính Trị,ỦY viên Ban Bí Thư, ỦY viên Ban Chấp Hành Trung Uơng

9- Phần trang trắng ghi chép.

 

Mọi Chi tiết liên hệ:0913.753.769

Hoặc 0966.123.724

 Website:http://sachkinhtetaichinh.com

Email: Sachkinhtetaichinh2012@gmail.Com

Giao hàng tận nơi

Thông tin liên hệ


: aaaale
:
:
:
: