Đặt banner 324 x 100

Lớp "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế"


- Khai ging d kiến: Tháng 5/2020
- Lch hc: Hc ti Th 2-4-6
- Hc phí: 
3.650.000đ/hc viên dành cho lp Nghip v hướng dn viên du lch Quc tế
3.150.000đ/hc viên dành cho lp Nghip v hướng dn viên du lch Ni đa  
*Hc phí trên đã bao gm l phí thi và cp chng ch: 500.000đ/hc viên
- Đăng ký ti đây: https://bom.to/wsqnBM
 
Mi thc mc xin vui lòng liên h: 028. 2242. 6789 (Mr. Văn)
Phòng E0007 - Đi hc Tôn Đc Thng - Cơ s Tân Phong, Q.7