Đặt banner 324 x 100

Lớp "Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế"


- Khai ging d kiến: Tháng 5/2020
- Lch hc: Hc ti Th 3-5-7
- Hc phí: 
5.500.000đ/hc viên dành cho lp Nghip v điu hành du lch Quc tế
5.000.000đ/hc viên dành cho lp Nghip v điu hành du lch Ni đa  
*Hc phí trên đã bao gm l phí thi và cp chng ch: 500.000đ/hc viên
- Đăng ký ti đây: https://bom.to/wsqnBM  
 
Mi thc mc xin vui lòng liên h: 028. 2242. 6789 (Mr. Văn)
Phòng E0007 - Đi hc Tôn Đc Thng - Cơ s Tân Phong, Q.7