Đặt banner 324 x 100

Kế hoạch tổ chức cần thể hiện được


Kế hoạch tổ chức cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

 

- Mục đích - yêu cầu: Nêu rõ mục đích cơ bản và yêu cầu chính của Hội nghị NCKH đó là giúp sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức, trang bị phương pháp học tập, NCKH; tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận những kiến thức mới về khoa học, sinh viên có thể vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề cụ thể của khoa học, thực tiễn; động viên sinh viên phát huy nhiệt tình và trí tuệ trong học tập, NCKH. Tổ chức sự kiện tốt nhất tại Tây Nguyên
 

- Thời gian, địa điểm: Chọn thời gian phù hợp, gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày thành lập Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên: 9/1, 26/3, 30/4, 2/9. . . hoặc gắn với các hoạt động chung của nhà trường (ví dụ: Chào mừng Đại hội Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chào mừng ngày thành lập trường...)

 

- Nội dung, biện pháp:

 

Nêu nội dung chính của Hội nghị NCKH đến từng bộ môn, khoa và từng lớp sinh viên. Những nội dung đưa ra Hội nghị NCKH phải là những nội dung phù hợp và được sinh viên quan tâm. Muốn vậy phải tìm hiểu tư tưởng của sinh viên, những vấn đề mà sinh viên đang tranh luận, đang muốn giải quyết.