Đặt banner 324 x 100

Bộ phận để triển khai thực hiện


Tổ chức thực hiện: Phân công trách nhiệm từng bộ phận để triển khai thực hiện theo tiến độ thời gian cụ thể và báo cáo về Ban Tổ chức (ví dụ Hội Sinh viên trường làm gì? Liên chi hội làm gì, Phòng Khoa học môn làm gì?), có thể giao cho 1 bộ phận làm thường trực Ban Tổ chức Hội nghị.

 

* Bước 2: Công tác chuẩn bị:

 

1. Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Hội và các đơn vị liên quan.

 

Có hai hình thức triển khai chính:

 

- Trực tiếp: Triệu tập thành phần liên quan họp triển khai kế hoạch.

 

- Gián tiếp: Triển khai bằng văn bản gửi xuống các chi hội, Liên chi hội.

 

(Kết hợp có thể thông báo kế hoạch trên bảng tin trường hoặc qua phát thanh).

 

2. Chuẩn bị về nhân sự:

 

- Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị, gồm có Trưởng ban Tổ chức, Phó Trưởng ban và các thành viên (cần lưu ý tính đại diện) nhằm điều hành thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị.Tổ chức sự kiện tốt nhất tại Tây Nguyên