Đặt banner 324 x 100

Phát biểu đánh giá tổng kết của Trưởng Ban Tổ chức hội nghị.


(Lưu ý: Sau phần phát biểu chào mừng có thể chia thành các Hội đồng riêng để báo cáo khoa học theo chuyên ngành).

 

- Chương trình bế mạc:

 

Văn nghệ đầu giờ.Tổ chức sự kiện tốt nhất tại Tây Nguyên

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 

Phát biểu đánh giá chất lượng NCKH của Hội đồng

 

Giám khảo.

 

Phát biểu đánh giá tổng kết của Trưởng Ban Tổ chức hội nghị.

 

Khen thưởng.

 

Kết thúc.

 

- Điều hành hoạt động: Trong quá trình tổ chức Hội nghị NCKH, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tiểu ban chuẩn bị luôn phải có sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết với nhau thông qua sự điều hành của Trưởng ban Tổ chức.

 

* Một số vấn đề lưu ý tổ chức Hội nghị NCKH:

 

- Phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục giúp thanh niên, sinh viên nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình trong NCKH, vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.