Đặt banner 324 x 100

Soạn văn 6 bài Bánh chưng Bánh giầy


Soạn văn 6, bài Bánh chưng Bánh giầy 
Trả lời câu 1 (trang 12 sgk Ngữ văn 6 tập 1)
Vua Hùng chọn người nối ngôi trong hoàn cảnh nào, với ý định ra sao và bằng hình thức gì?
- Hoàn cảnh vua Hùng chọn người nối ngôi: giặc ngoài đã yên và vua đã già.
- Ý định của vua Hùng: người nối ngôi phải nối được chí vua, không nhất thiết phải là con trưởng.
- Hình thức chọn người nối ngôi: “Năm nay, nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho, có Tiên vương chứng giám”
⟹ Đây là một câu đố đử thử tài các lang làm sao có thể dâng lễ vật vừa ý vua cha.
….
Xem đầy đủ tại:
https://soanbaitap.com/soan-van-lop-6
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://coolors.co/u/soanbaitap
https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/soanbaitapjsc
https://devpost.com/soanbaitaponline?ref_content=user-portfolio&ref_feature=portfolio&ref_medium=global-nav
https://ello.co/soanbaitapjsc
https://express.yudu.com/profile/1396715/soanbaitapjsc
Brand
https://baomoi.com/tim-kiem/soanbaitap.com.epi
http://baovinhphuc.com.vn/tim-kiem/soanbaitap.com/1
https://thethaovanhoa.vn/SearchResult.aspx?KeySearch=soanbaitap.com

Thông tin liên hệ


: backlinkmko
:
:
:
: