Đặt banner 324 x 100

Soạn anh 9 Unit 1 bài Vocabulary soanbaitap.com


Soạn anh 9 Unit 1 bài Vocabulary 
UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES
Hoạt động giải trí
1. adore (v) /əˈdɔː/: yêu thích, mê thích
2. addicted (adj) /əˈdɪktɪd/: nghiện (thích) cái gì
3. beach game (n) /biːtʃ ɡeɪm/: trò thể thao trên bãi biển
4. bracelet (n) /ˈbreɪslət/: vòng đeo tay
5. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp
6. community centre (n) /kəˈmjuːnəti ˈsentə/: trung tâm văn hoá cộng đồng
7. craft (n) /krɑːft/: đồ thủ công
8. craft kit (n) /krɑːft kɪt/: bộ dụng cụ làm thủ công
9. cultural event (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/: sự kiện văn hoá
10. detest (v) /dɪˈtest/: ghét
11. DIY (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/: đồ tự làm, tự sửa
12. don’t mind (v) /dəʊnt maɪnd/: không ngại, không ghét lắm
13. hang out (v) /hæŋ aʊt/: đi chơi với bạn bè
14. hooked (adj) /hʊkt/: yêu thích cái gì
15. It’s right up my street! (idiom) /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/: Đúng vị của tớ!
16. join (v) /dʒɔɪn/: tham gia
17. leisure (n) /ˈleʒə/: sự thư giãn nghỉ ngơi
18. leisure activity (n) /ˈleʒə ækˈtɪvəti/: hoạt động thư giãn nghỉ ngơi
19. leisure time (n) /ˈleʒə taɪm/: thời gian thư giãn nghỉ ngơi
20. netlingo (n) /netˈlɪŋɡəʊ/: ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/soan-anh-9
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
http://appsplit.com/users/soanbaitap
http://guildwork.com/users/soanbaitap
http://myfolio.com/soanbaitapjsc
http://qooh.me/soanbaitapjsc
http://www.cplusplus.com/user/soanbaitap/
Brand
https://baocantho.com.vn/tim-kiem/soanbaitap.com.html
https://vinschool.edu.vn/?s=soanbaitap
http://baothanhhoa.vn/search/?q=soanbaitap.com
See more
https://www.click49.net/forum/threads/giai-toan-6-bai-tap-hop-cac-so-tu-nhien-soanbaitap-com.569290/
https://timdaily.vn/threads/giai-toan-6-bai-t-p-h-p-ph-n-t-cua-t-p-h-p.112604/

Thông tin liên hệ


: backlinkmko
:
:
:
: