Đặt banner 324 x 100

Tiếng Anh Atlantic Từ Sơn chủ đề màu sắc


Tiếng Anh Atlantic Từ Sơn chủ đề màu sắc
 • White /waɪt/ (adj): trắng 
 • Blue /bluː/ (adj): xanh da trời 
 • Green /griːn/ (adj): xanh lá cây
 • Yellow /ˈjel.əʊ/ (adj): vàng 
 • Orange /ˈɒr.ɪndʒ/(adj): màu da cam 
 • Pink /pɪŋk/ (adj): hồng 
 • Gray /greɪ/ (adj): xám 
 • Red /red/ (adj): đỏ 
 • Black /blæk/(adj): đen
 • Brown /braʊn/ (adj): nâu 
  • Beige /beɪʒ/(adj): màu be 
  • Violet /ˈvaɪə.lət/ (adj): tím 
  • Purple /`pə:pl/: màu tím 
  • Bright red /brait red /: màu đỏ sáng 
  • Bright green /brait griːn/: màu xanh lá cây tươi 
  • Bright blue /brait bluː/ màu xanh nước biển tươi. 
  • Dark brown /dɑ:k braʊn/ :màu nâu đậm
  • Dark green /dɑ:k griːn/ : màu xanh lá cây đậm 
  • Dark blue /dɑ:k bluː/ màu xanh da trời đậm 
  • Light brown /lait braʊn /: màu nâu nhạt 
 • --- Đầu cầu 1: 24 Lý Thánh Tông - Đồng Nguyên - Từ Sơn - BN (Hotline: 0973.825.167)
 • --- Đầu cầu 2: Đối diện cây xăng Dương Húc - Đại Đồng- Tiên Du- BN (Hotline: 0865.364.826