Đặt banner 324 x 100

Cách sử dụng hàm INT chi tiết- hàm lấy số nguyên trong Excel


Hàm INT  trong excel là hàm được tích sẵn và được sử dụng để chuyển đổi các giá trị thập phân, phân số hay căn bậc 2 sang giá trị phần nguyên của của một số.  Đồng thời, hàm INT cũng có thể làm tròn số thập phân đến một số nguyên gần nhất. 

Thông tin liên hệ


: daotaotinhoc.vn
: Đào tạo tin học
:
: