Đặt banner 324 x 100

Sổ Đỏ Được Đứng Tên Mấy Người? Cách Ghi Tên Nhiều Người Trong Sổ Đỏ


Sổ đỏ được đứng tên mấy người?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai 2013, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất hoặc nhiều người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và cấp cho mỗi người 01 Giấy Chứng nhận. Trong trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu, thì cấp một Giấy chứng nhận chung và giao cho người đại diện.

Như vậy, số lượng người đứng tên trên Giấy chứng nhận không có giới hạn nếu họ có chung quyền sử dụng đất.

Các trường hợp có nhiều người đứng tên chung trên Giấy chứng nhận

  1. Trường hợp mua chung hoặc được tặng, chuyển nhượng chung: Quyền hạn của các bên đứng tên chung sẽ như nhau, và mọi quyết định về nhà đất và tài sản trên đất đều cần được sự đồng ý của tất cả các bên. Nếu các bên đứng tên chung muốn cấp sổ đỏ riêng, thì mỗi người sẽ được cấp 01 sổ đỏ đứng tên riêng. Nếu các bên mong muốn có sổ đỏ chung, thì sẽ được cấp 01 giấy chứng nhận và giao cho người đại diện.

  2. Trường hợp đứng tên chung là vợ chồng hợp pháp: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định thì phải đăng ký quyền sở hữu và sử dụng. Do đó, Giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của cả hai vợ chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Cách ghi tên nhiều người trên sổ đỏ

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trong trường hợp có nhiều người cùng đứng tên, thì việc ghi tên được thực hiện như sau:

  • "Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

  • Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Xem thêm chi tiết tại : https://congtyluatnt.vn/so-do-duoc-dung-ten-may-nguoi/

NT International Law Firm
- Hotline: 090.252.4567
- Địa chỉ: B23 Khu Dân Cư Nam Long, Phú Thuận, Quận 07, Hồ Chí Minh
- Mail: info@congtyluatnt.vn
- Website: https://congtyluatnt.vn/ 

Thông tin liên hệ


: congtyluatnt
:
:
:
: