Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Hai tờ Phong hóa và Ngày nay.


Ngày đăng: 12-09-2016 | Ngày cập nhật: 12-09-2016
Ngày 22 tháng 9 năm 1932, Phong hóa số 14 đổi mới ra mắt độc giả và lần đầu những tên tuổi chẳng mấy lúc trở thành danh giá ra đời: Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Khái Hưng, Tú Mỡ, Thế Lữ...

Kiểu hành văn mới này đã trúng khẩu vị độc giả. Trong vài tháng, số in lên vùn vụt từ 3.000 lên đến 10.000 số. Tháng 3 năm 1933, sau khi số báo Xuân ra đời được độc giả hết sức hoan nghênh, Nguyễn Tường Tam thấy nhóm họ đã thành công, mới tính chuyện hoạt động lâu dài, cùng anh em cộng tác thành lập một nhóm lấy tên Tự Lực Văn Đoàn.

Tự lực có nghĩa là tự sức mình gây lấy một cơ sở chứ không cậy nhờ bàn tay chính phủ hoặc một thế lực tài chính nào, do đó có tư cách độc lập, không tuân theo một chỉ thị nào, ngoài đường lối họ tự vạch ra.

Trong số báo Phong hóa số 87 ra ngày 2-3-1933, văn đoàn ra mắt độc giả với một bản tuyên ngôn ngắn của nhóm nhà văn nhà báo của Tự Lực Văn Đoàn là: họ muốn đưa cuộc đời thực tế vào văn học và không bận tâm đến những giáo điều luân lý của Nho gia.

Có thể nói, họ đã chủ trương làm “văn nghệ thuần túy” tách rời người nghệ sĩ ra khỏi nhà đạo đức, cho người đó cái quyền chỉ biết đến nghệ thuật của mình thôi. Đó là điều mà sau này họ bị các học giả tiến bộ của nhóm Hàn Thuyên chỉ trích mạnh mẽ. Nguyễn Tường Tam qua đời tại Sài Gòn vào ngày 7-71963.
Xem thêm: mua sách trực tuyến

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10