Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Các Tờ báo


Ngày đăng: 12-09-2016 | Ngày cập nhật: 12-09-2016
TIẾNG TRẺ
Tờ báo vốn của một nghị viên Bắc Kỳ xuất bản từ 1811-1935 sau đó đình bản. Từ ngày 22-12-1936, Tiếng trẻ được tái bản và trở thành cơ quan tuyên truyền của các nhà báo Cộng sản và ra được 5 số thì bị đình bản ngày 19-1-1937.
TIỂU THUYẾT THứ NĂM Tuần báo, số 1 ra ngày 18-3-1937 và số cuối cùng là số 7 ra ngày 1-5-1937. Sau đó lại được tục bản với tên gọi là Tiểu Thuyết Thứ năm - Tập mới (số 1 ngày 5-8-1937) nhưng chỉ còn là một tờ báo văn chương thuần túy.
THỜI THẾ
Tuần báo, số 1 ra ngày 22-3-1937, số cuối cùng là số 13 ra ngày 12-2-1938, nhưng chỉ từ số báo ra ngày 30-10-1937 nó mới mang nội dung của cơ quan báo chí cách mạng.
HÀ THÀNH THỜI BÁO
Tuần báo, số 1 ra ngày 6-4-1937 và số cuối cùng là số 43 ra ngày 26-2-1938. BẠN DÂN Tuần báo, số 1 ra ngày 24-4-1937 và số cuối cùng là số 29 ra tháng 11-1937. Sau đó, tờ Bạn dân được tục bản tồn tại cho đến 1941 nhưng không còn là báo chí cách mạng nữa.
THẾ GIỚI
Của Đoàn Thanh niên Dân chủ, số 1 ra ngày 15-8-1938 và đình bản sau khi ra số 9 (1-2-1939). Sau đó, Thế giới ra tiếp được 4 số dưới hình thức những tờ truyền đơn.
NGÀY MỚI
Vốn là một tờ báo tư nhân ra số đầu ngày 24-8-1938, nhưng từ ngày 19-4-1939 tờ báo đặt dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tồn tại cho đến số 14 (từ ngày 19 đến 28-8-1939).
NGƯỜI MỚI
Vốn là một tờ báo văn chương - trào phúng - thể thao ra số 1 từ ngày 5-11-1938, nhưng từ số ngày 5-6-1939 chuyển sang khuynh hướng của báo chí cách mạng và tồn tại cho đến số cuối cùng là số 5 ra ngày 5-9-1939. TIN TứC Cơ quan Mặt trận Dân chủ. Thực tế là của Xứ ủy Bắc Kỳ, Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo. Báo này đặt trụ sở tại 105, Henri d’Orléans(1), Hà Nội. Số 1 ra ngày 2-4-1938, số cuối cùng số 43, ngày 15 đến ngày 19-10-1938. Sáng lập viên:
Lương Văn Tuấn, quản lý: Trịnh Hoài Đức. Song song với tờ báo này còn có tờ phụ trương tin tức lý luận số 1 ra ngày 104-1938 và ra được 4 số (số cuối ra ngày 20 đến 30-4-1938).
Xem thêm: trò chơi tư duy

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10