Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Góc nhìn lối sống của người Việt Nam


Ngày đăng: 19-04-2017 | Ngày cập nhật: 19-04-2017
Lẽ sống là nhân lõi tinh thần của lối sống con người, nó quy định một ý thức, lý tưởng, tình cảm và mục tiêu của lối sông. Với tinh thần yêu nước, bao dung, thương người, độ lượng, lẽ sống truyền thống của con người Việt Nam là phấn đấu cho lý tưởng độc lập, tự do và bảo vệ chính nghĩa xây dựng cuộc sống phồn vinh.
tu do tai chinh Đó thực chất là lẽ sống nhân đạo của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện giao lưu, hội nhập quốc tế hiện nay, nếu biết chọn lọc những giá trị tiến bộ, người Việt Nam phát huy mạnh mẽ lẽ sống truyền thống phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện công bằng dân chủ, văn minh theo lý tưởng nhân văn. Lẽ sống đó là kim chỉ nam cho mỗi thành viên xã hội tự điều chỉnh và phát huy nội lực của chính mình, phấn đấu cho hạnh phúc cá nhân, đồng thời cho sự phát triển và tiến bộ của toàn xã hội. Toàn cầu hoá do mang nhiều loại giá trị khác nhau, một mặt, nó thách thức lẽ sống đó; mặt khác, nó là môi trường cho nhân dân ta nhận chân được những mặt tích cực, mặt tiêu cực của toàn cầu hoá, nhận lấy cái tốt, cái tích cực của nó để phấn đấu cho lẽ sống thiêng liêng nhất của mình.
 
gương thành công từ việc lập kế hoạch Có thế nói, toàn cầu hoá đã và đang tác động rất lớn đến sự phát triển lối sống của xã hội ta hiện nay, song nó cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ và nan giải. Do chứa đựng nhiều loại giá trị rất phức tạp, toàn cầu hoá cũng chính là cái phá vỡ nhiều hình thức và nội dung trong lối sống truyền thống Việt Nam. Khi khuếch trương mặt tích cực của tiêu dùng, toàn cầu hoá đồng thời cũng phá vỡ, thậm chí huỷ hoại nhiều yếu tố của lối sống bằng chính phương thức tiêu dùng – chuyển quan niệm tiêu dùng thành quan niệm tiêu thụ thuần túy. Sản xuất nhiều và tốt thì cần tiêu thụ nhiều.
phong cách sống của người việt nam Tiêu dùng nhiều lại kích thích sản xuất. Tuy nhiên, tiêu dùng hiện nay, theo quan niêm của không ít người, đã trở thành mục đích sống: chất lượng của đời sống là tiêu thụ - hưởng thụ! Lối sống tiêu thụ phương Tây đã từng dẫn xã hội đó đến sự què quặt, nhiều yếu tố phi nhân văn vẫn đang ảnh hướng mạnh tới ý thức và hành vi nhiều người Việt Nam hiện nay. Nền kinh tế của ta còn nghèo, bình quân thu nhập kinh tế theo đầu người ở nước ta còn thấp
 

Thông tin liên hệ


: vuongask1
:
:
:
: