Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Từ vựng tiếng trung cơ bản hữu ích trong cuộc sống


Ngày đăng: 12-07-2017 | Ngày cập nhật: 12-07-2017

Atlantic Từ Sơn tặng bạn từ vựng tiếng trung

Zhíyèkuàijìshī
Accepted Accounting Principles 公认会计原则Nguyêntắckếtoánđượcchấpnhận
Gōngrènkuàijìyuánzé
Income before tax 税前收入Lợinhuậntrướcthuế, thunhậptrướcthuế
Gross profit 毛利Lợinhuậngộp
Máolì
Depreciation 折旧Khấuhao
Zhéjiù
Accumulated depreciation 累计折旧Khấuhaolũykế
Lěijìzhéjiù
成本会计kếtoángiáthành
Chéngběnkuàijì
单位会计vănphòngkếtoán
Dānwèikuàijì
工厂会计kếtoánnhàmáy
Gōngchǎngkuàijì
工业会计kếtoáncôngnghiệp
Gōngyèkuàijì
制造会计kếtoánsảnxuất
Zhìzàokuàij
会计程序thủtụckếtoán
Kuàijìchéngxù
会计规程quytrìnhkếtoán
Kuàijìguīchéng
会计年度nămtàichính
Kuàijìniándù
会计期间kỳkếtoán
Kuàijìqíjiān
主计法规phápquykếtoánthốngkê
Zhǔjìfǎguī
会计主任kếtoántrưởng
Kuàijìzhǔrèn
主管会计kiểmsoátviên
Zhǔguǎn kuàijì
Trung tâm Ngoại Ngữ Atlantic Từ Sơn
Địa chỉ: Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh
SĐT: 02223.745.724- 02223.745.725. 02223.745.726