Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Tiếng Hàn giao tiếp trong công ty


Ngày đăng: 12-07-2017 | Ngày cập nhật: 12-07-2017
1: 저는 한번해 볼께요 Để tôi làm thử một lần xem
2: 이렇게 하면 되요? Làm như thế này có được không ?
3: 이렇게 하면 되지요? Làm thế này là được phải không ?
4: 저는 이제부터 혼자 할수있어요 Từ bây giờ tôi có thể làm một mình
5: 오늘 몇시 까지 해요? Hôm nay làm đến mấy giờ
6: 오늘 오후 5 시 까지 해요 Hôm nay làm đến 5 giờ chiều
7: 이번 일요일에도 일을 해요? Chủ nhật tuần này có làm không ?
8: 저는 누구와 같이 해요? Tôi sẽ làm với ai ?
9: 저는 최선을 다했어요 Tôi đã cố gắng hết sức
10: 저는 노력하곘습니다 Tôi sẽ nỗ lực
11: 저는 천천히 일에 익속해질 꺼예요 Dần dần tôi sẽ quen với công việc
12: 걱정하지 마세요, 저희는 할수있어요 Ông đừng lo , chúng tôi làm được mà
13: 저는 이런일을 해본적이 있어요 Tôi đã làm việc này trước đây rồi
14: 시간이 지나면 일을 잘하곘습니다 Thời gian trôi đi chúng tôi sẽ làm việc tốt
15: 저는 이렇게 한적이 없어요 Tôi chưa làm thế bào giờ
16: 저는 ㄱ 와같이 일을 하고싶어요 Tôi muốn cùng làm việc với anh 
17: 너무 무거워,같이들어주세요 Nặng quá , khiêng hộ chúng tôi với
18: 나른 일을 시켜주세요 Hãy cho tôi làm việc khác
19: 저는 혼자서 이 일을 못해요 Tôi không thể làm việc này một mình được
20: 이일이 저한테 너무 힘들어요 Việc này nặng quá đối với tôi
21: 한사람 더 같이하게 보내 주세요 Hãy cho một người nữa cùng làm việc với tôi
22: 같이 해 주세요 Hãy cùng làm với tôi
23: 너무 피곤해요, 좀 쉬자 Mệt quá , hãy nghỉ một chút
24: 다른 부서로 옳겨 주세요 Hãy chuyển tôi sang bộ phận khác
25: 저는 다른 회사로 가고 싶어요 Tôi muốn đi công ty khác
26: 근무시간이 너무 길오어요 Thời gian làm việc dài quá
27: 근무시간을 좀 줄여주세요 Hãy giảm bớt giờ làm
28: 기계를 좀 봐주세요 Hãy trông máy cho tôi một chút
29: 저는 금방 나갔다 올께요  
30: 오늘 너무 피곤해서 하루 쉬고 싶어요 Hôm nay mệt quá , tôi muốn nghỉ một ngày
31: 내일 저는 약속 있어서 가야해요 Ngày mai tôi có hẹn , tôi phải đi
32: 다음주에 제 친구가 출국하기때문에. 그날 하루 쉬고 친구를 배웅 하러 가고싶어요 Tuần sau bạn tôi về nước , tôi muốn nghỉ một hôm tiễn bạn
33: 이번 일요일에 저 개인적인 일이 있어요 Chủ nhật tuần này tôi có việc riêng
34: 기계를 돌려보세요 Hãy bật máy lên
35: 켜세요 Hãy bật lên
36: 끄세요 Hãy tắt đi
37: 기계를 돌리지마세요 Đừng cho máy chạy
38: 기계를 잠깐 세우세요 Tạm dừng máy một chút
39: 저는 고치고 있으니까 작동시키지 마세요 Tôi đang sửa máy , đừng cho máy chạy
40: 위험하니까 조심하세요 Nguy hiểm , hãy cẩn thận
41: 이기계가 고장났어요 Mày này hư rồi
42: 저를 따라 하세요 Hãy làm theo tôi
43: 손을 때지 마세요 Đừng động tay vào nhé
 
Ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn
Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông- Đồng Nguyên-Từ Sơn-Bắc Ninh
ĐT: 02223.745.725/ 02223.745.726
Hotline: 0973.825.167