http://trangtindatxanh.com/
Đặt banner 324 x 100

Câấu trúc câu cầu khiến trong tiếng anh


Ngày đăng: 07-10-2017 | Ngày cập nhật: 07-10-2017
Cấu trúc câu cầu khiến sai bảo
- to have sb do sth/to have st done
- to get sb to do sth/to get st done
Cấu trúc câu cầu khiến ép buộc ai phải làm gì
- to make sb do sth
- to force sb to do sth
Cấu trúc câu cầu khiến cho phép ai làm gì
- to let sb do sth
- to permit / allow sb to do sth
Cấu trúc câu cầu khiến khi giúp ai đó làm gì
- to help sb do / to do sth
- to help do sth
Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông-Đồng Nguyên-Từ Sơn- Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.745.724-02223.745.725-02223.745.726-0973.825.167