http://trangtindatxanh.com/
Đặt banner 324 x 100

Từ vựng tiếng Anh về các kiểu tóc


Ngày đăng: 07-10-2017 | Ngày cập nhật: 07-10-2017
- Bob – /bɑːb/: tóc ngắn
- Braid – /breɪd/: tóc tết đuôi sam
- Braids – /breɪdz/: tóc tết 2 bên
- Bangs – /bæŋz/: tóc mái
- Bun – /bʌn/: tóc búi
- Curly – /ˈkɝː.li/: tóc xoăn
- Layered hair – /ˈleɪ.ɚ her/: tóc tỉa nhiều tầng
- Shoulder- length – /ˈʃoʊl.dɚˌleŋθ/: tóc dài ngang vai
- Straight hair – /streɪt. her/: tóc thẳng
- Ponytail – /ˈpoʊ.ni.teɪl/: tóc đuôi ngựa
- Pigtails – /ˈpɪɡ.teɪlz/: tóc buộc 2 bên
- Long – wavy – /lɑːŋ.ˈweɪ.vi/: tóc dài gợn sóng
- Perm – /pɝːm/: tóc uốn quăn
- Crew cut – /kruː. kʌt/: tóc cắt gọn
- Clean-shaven – /kliːn.ˈʃeɪ.vən/: mặt nhẵn nhụi (sau khi cạo râu)
- Stubble – /ˈstʌb.əl/: râu lởm chởm
- Shaved head – /ˈʃeɪ.vən:.hed/: đầu cạo trọc
- Mustache – /ˈmʌs.tæʃ/: ria mép
- Bald head – /bɑːld.hed/: hói đầu
- Beard – /bɪrd/: râu
- Receding hairline – /rɪˌsiː.dɪŋˈher.laɪn/: đầu đinh
- Sideburns – /ˈsaɪd.bɝːnz/: tóc mai dài
- Goatee – /ˈɡoʊ.tiː/: râu cằm
- Flattop – /ˈflæt.tɑːp/: tóc dựng trên đỉnh đầu, 2 bên cạo trọc
- Spiky –  /ˈspaɪ.ki/: tóc dựng
- Long hair – /lɑːŋ.her/: tóc dài
- Dreadlocks – /ˈdred.lɑːks/ = Dreads – /dredz/: tóc tết thành các bím nhỏ
Ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn 
Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông-Đồng Nguyên-Từ Sơn 
Điện thoại: 02223.745.725/ 02223.745.726 Hotline: 0973.825.167