Đặt banner 324 x 100

Ổ Nối Đường LiHHan (1 Đường Phi 16 Đến 4 Đường Phi 25)


Ổ nối 2 đường thẳng


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
LV 7216T Ổ nối 2 đường thẳng Ø 16
LV 7220T Ổ nối 2 đường thẳng Ø 20
LV 7225T Ổ nối 2 đường thẳng Ø 25

Chức năng : 

 ► Phụ kiện cho ống PVC ( 2 đường thẳng ).

Ổ nối 2 đường thẳng


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
LV 7216T Ổ nối 2 đường thẳng Ø 16
LV 7220T Ổ nối 2 đường thẳng Ø 20
LV 7225T Ổ nối 2 đường thẳng Ø 25

Chức năng : 

 ► Phụ kiện cho ống PVC ( 2 đường thẳng ).

Ổ nối 3 đường


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
LV 7316 Ổ nối 3 đường Ø 16
LV 7320 Ổ nối 3 đường Ø 20
LV 7325 Ổ nối 3 đường Ø 25

Chức năng : 

 ► Phụ kiện cho ống PVC ( 3 đường ).

Ổ nối 4 đường


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
LV 7416 Ổ nối 4 đường Ø 16
LV 7420 Ổ nối 4 đường Ø 20
LV 7425 Ổ nối 4 đường Ø 25

Chức năng: 

 ► Phụ kiện cho ống PVC ( 4 đường ). 
 

Thông tin liên hệ


: hoathinh44
:
:
:
: